AKTUELNE TEME

GDPR: organizacioni, pravni i tehnički aspekt zaštite podataka

Trening pokriva najvažnije poslovne oblasti:

 • Ekonomija podataka, privatnost i zaštita podataka o ličnosti

 • Uvod u GDPR (struktura i primena)

 • Osnovni pojmovi (podatak, baza podataka, rukovalac, obrađivač i sl.)

 • GDPR principi i pravni osnov za obradu podataka

 • Odgovornost za neusklađenost sa GDPR-om (kazne, rizici, krivična odgovornost)

 • Mapiranje toka podataka unutar organizacije kao osnova za usklađivanje

 • Tehničke mere 1 (IT uloga, procesi, procena rizika i breach management)

 • Tehničke mere 2 (enkripcije, role, autentifikacija i autorizacija)

 • Organizacione mere i dokumentacija (ko je DPO, evidencije, procedure, privatnost)

 • Prava građana (obaveštenja, uvid, ispravka, brisanje i prenos)

 • Izvoz i uvoz podataka

 • Posebne vrste

General Data Protection Regulation (u daljem tekstu GDPR) ili Opšta regulativa o zaštiti podataka je novi pravni okvir koji propisuje način korišćenja podataka o ličnosti građana Evropske unije. Svaka organizacija koja na bilo koji način obrađuje podatke EU građana, mora da se pridržava pravila o zaštiti podataka o ličnosti, čak iako joj je sedište izvan EU.


Od 25. maja 2018. godine ova regulativa će se primenjivati i u Srbiji, a kazne za nepoštovanje novih pravila su do 4% globalnog prihoda kompanije na godišnjem nivou, odnosno 20 miliona evra, u zavisnosti koji iznos je viši.

 

Obuka je namenjena top i srednjem menadžmentu kompanije (IT menadžerima, pravnicima, HR menadžerima, marketing menadžerima, sektoru prodaje, finansijama i sl.), a može se realizovati u obliku dvodnevnog treninga koji pokriva 4 dela (uvodni, organizacioni, pravni i tehnički) ili kroz poludnevnu osnovnu obuku sa ciljem osposobljavanja organizacije za samostalnu implementaciju.