top of page

Strategija i liderstvo

Kreiranje ličnog strateškog plana

Svrha i cilj treninga:

Skloni smo kao pojedinci da postavljamo lične ciljeve i da pravimo presek ostvarenja, obično krajem godine. To vrlo često radimo na nesistematičan način koji nam ne pomaže mnogo da identifikujemo sve relevantne lične ciljeve i da ih pratimo sa odgovarajućom frekvencijom.

Cilj treninga je da polaznici prođu kroz sistematičan algoritam ličnog strateškog planiranja, koji će im omogućiti da, korišćenjem konkretnih dijagnostičkih i planskih alata, definišu svoj lični strateški plan za odabrani vremenski horizont, kao i mehanizam monitoringa ostvarenja tokom vremena.  

Sadržaj treninga:

  • Lična strateška dijagnoza (lični SWOT, lična analiza ključnih kompetentnosti, registar rizika, lična i analiza, portfolio analiza, plus i minus analiza, detaljan lični skrining)

  • Lična misija, vizija i vrednosti

  • Lična strateška mapa

  • Postavka ličnih ciljeva prema strateškim perspektivama (zdravlje, porodica, finansije, lični razvoj, lična zadovoljstva, posao, društveni doprinos, socijalni kapital)

  • Kreiranje liste usklađenih ciljeva za odabrane strateške ciljeve u tri koraka (merilo uspeha, zadatak, inicijative)

  • Kaskadiranje strateških ciljeva prema nivou konkretizacije (tri nivoa)

  • Mehanizam za monitoring i izveštavanje o stepenu ostvarenja ličnih strateških ciljeva

Metode transfera znanja:

Kratke sekvence predavanja trenera sa ciljem razumevanja osnovnih tehnika u oblasti ličnog strateškog planiranja, prikaz primera ličnih strateških planova, radionica za izradi ličnih strateških planova polaznika.

Rad u grupi

Preporuka je da program bude realizovan u grupi

On-line

PH

Standardizovan

kvalitet

Kalendar

Termini u dogovoru sa Vama

bottom of page