KORPORATIVNE FINANSIJE

Transferne cene

Trening pokriva najvažnije poslovne oblasti:

  • Pojam transfernih cena i mogućnosti za korišćenje poreskih olakšica

  • Ko ima obavezu da dostavlja izveštaje o transfernim cenama i ko se smatra povezanim licem?

  • Analiza grupe povezanih lica kojoj pripada poreski obveznik

  • Analiza delatnosti i funkcionalna analiza

  • Metode za proveru usklađenosti transfernih cena sa cenama utvrđenim po principu „van dohvata ruke“

  • Zaključak – da li je potrebno izvršiti korekciju poreske osnovice za transakcije sa povezanim licima

Problematika transfernih cena je jedno od najaktuelnijih pitanja poreskih obveznika u svetu kome se poklanja velika pažnja. Transakcije između povezanih strana kako domaćih, tako i multinacionalnih korporacija sve više postaju predmet pažnje Poreske uprave. U tom smislu, kompanije se još uvek bore sa izazovima u obezbeđivanju odgovarajuće prateće dokumentacije o transfernim cenama, o proceni poreskih rizika koji nastaju iz transakcija sa povezanim pravnim licima kao i adekvatnom predstavljanju svoje pozicije pred poreskim organima (obrazloženjem razloga svojih međukompanijskih transakcija i opravdanjem za korišćenje transfernih cena). Praktičnim iskustvom i savetima Vam možemo pomoći da pripremite studiju i optimizujete poreske obaveze u sferi transfernih cena. Polaznici mogu biti zaposleni na pozicijama top i srednjeg menadžmenta, kao i svi pojedinci koji direktno i indirektno učestvuju u vođenju poreske politike kompanije.

 

Integralni pristup poslovanju, kroz usaglašavanje poslovne strategije i poreskog planiranja, kao krajnji cilj ima poreske uštede. Kroz rad u maloj grupi, Vaši zaposleni mogu biti savetovani kako da vode poresku strategiju preduzeća, kako da ostvare minimalnu poresku obavezu i da ostanu u potpunosti usaglašeni sa zakonskom regulativom. Rezultat će biti bolje razumevanje poreskih efekata donetih odluka, umeće da iskoriste skrivene mogućnosti za ostvarivanje poreskih ušteda, optimizuju poresku stopu i uvedu interni sistem za upravljanje transfernim cenama na svim organizacionim nivoima.