MENADŽMENT I STRATEGIJA

Upravljanje promenama i korporativna kultura

Tematske celine koje se obrađuju na kursu su:

 • Imperativ promene (proces promene u organizaciji, ključne aktivnosti i koraci u procesu upravljanja promenama)

 • Emocionalni uticaj koji promene imaju na pojedinca i važnost uloge pojedinca u procesu promena u organizaciji

 • Prilagođavanje – umetnost pobeđivanja u vremenu neizvesnosti

 • Opravdanja za neuspeh i razlozi za  neprilagođenost

 • Strah kao protivnik promena (kako strah razdire kompanije i kako se sa tim izboriti)

 • Birokratizacija, teritorijalizam i građenje imperije u okviru organizacije kao prepreke u opstanku i razvoju

 • Pritisak kao sastavni deo današnjeg poslovnog okruženja

 • Promena organizacione kulture kao sastavni deo procesa promena i orijentacije ka ostvarenju rezultata

 • Šta je korporativna kultura i koji faktori na nju utiču

 • Tipovi organizacione kulture i njene promene

 • Organizaciona kultura i menadžment

Prilagođavanje i promene su postale imperativ preživljavanja u tržišnoj utakmici. Upravo zbog toga promenama treba upravljati, treba ih anticipirati, prilagoditi organizaciju i voditi je kroz kompleksan proces promena. Svaka promena ima dejstvo na sve članove u organizaciji.

 

Kurs je namenjen zaposlenima na srednjim i višim menadžerskim pozicijama. Cilj programa je da se razume menadžerski, ali i emotivni aspekt promena, da se nauči kako izgraditi atmosferu učešća u promenama i kontinuiranog prilagođavanja i učenja u organizaciji. Sagledavamo kako organizaciona kultura utiče na organizaciju, vrstu moći, stepen formalizacije i decentralizacije, upravljanje ljudskim potencijalima, norme ponašanja i načine kontrole.