top of page

Ključne veštine i tehnike rukovođenja

Menadžment

Svrha i cilj treninga:

Snaga kompanije je u znanju menadžera. Ako oni imaju adekvatna znanja i veštine, privlačiće i zadržavaće kvalitetne zaposlene i donosiće ispravne odluke. Kumulacija dobrih odluka mora u sumi da produkuje finansijsku vrednost za vlasnike. Značajan broj menadžera, naročito neekonomske struke, zahteva sticanje ili obnovu znanja i veština iz različitih segmenata menadžment procesa. 

Cilj treninga je razumevanje i primena ključnih veština i tehnika rukovođenja od strane polaznika, prateći ključne faze menadžment procesa:  planiranje, organizovanje, delegiranje, vođenje, kontrola, motivisanje, odlučivanje i komuniciranje. Na primer, polaznici će u sažetoj i praktičnoj formi, između ostalog, proći kroz logiku kreiranja strateškog plana i biznis plana kompanije, logiku mapiranja procesa i kreiranja RACI matrica, postavku dobrog sistema za merenje performansi zaposlenih, konkretne tehnike za donošenje odluka ili preporuke kako organizovati efektivan sastanak.

Sadržaj treninga:

  • Planiranje (strateško, taktičko i operativno planiranje, vizija, cilj, strategija, biznis plan, projekat)

  • Organizovanje (makro organizacija, mapiranje procesa, RACI matrice, mikro organizacija, nadležnost, odgovornost, centralizacija vs decentralizacija)

  • Delegiranje (opasnosti mikromenadžovanja, važnost delegiranja, tehnike delegiranja, dometi delegiranja, opasnosti ekstremnog delegiranja)

  • Vođenje (funkcija lidera, osobine lidera, vrste liderstva, stilovi liderstva, toksično liderstvo)

  • Kontrola (logika postavke kontrolnih tačaka, forme i frekvencija izveštaja, finansijska vs nefinansijska kontrola, kontrola ostvarenja biznis plana, strateški )

  • Motivisanje (finansijski i nefinansijski motivatori, aplikacija teorija motivacije, principi pravednosti i transparentnosti u nagrađivanju, objektivni sistem merenja performansi)

  • Odlučivanje (proces odlučivanja, racionalne i impulsivne odluke, male i velike poslovne odluke, informacioni input, kvalitativne i kvantitativne tehnike odlučivanja, preduzetničko odlučivanje, predrasude i zablude u procesu odlučivanja)

  • Komuniciranje (pravila poslovne komunikacije, i komunikacija, efektivni sastanci, rešavanje konflikata, najčešće greške u poslovnoj komunikaciji)

Metode transfera znanja:

Kratke sekvence predavanja trenera sa ciljem razumevanja osnovnih pojmova i tehnika u oblasti upravljanja, prikazi primera primene konkretnih upravljačkih alata u praksi (primeri strateških planova, biznis planova, projekata, organizacionih šema, modela delegiranja nadležnosti, prikaza poslovnih lidera, modela nagrađivanja zaposlenih, tehnika odlučivanja, komunikacionih grešaka), studije slučaja iz prakse, kratki filmovi, role play simulacije realnih situacija iz prakse, diskusije, self-assessment testovi, kvizovi znanja. 

Rad u grupi

Preporuka je da program bude realizovan u grupi

On-line

PH

Standardizovan

kvalitet

Kalendar

Termini u dogovoru sa Vama

bottom of page