top of page

Menadžment

Krizni menadžment

Svrha i cilj treninga:

Svetska finansijska kriza i Covid kriza pokazuju da kriza više nije vanredna pojava. Naprotiv, krize postaju normalne pojave i zahtevaju adekvatnu preventivnu pripremu kompanija, kao i odgovarajuće znanje za upravljanje kriznim događajima kada se dese, bez obzira da li kriza bila eksterno izazvana ili interno kreirana.  

Cilj treninga je da polaznici shvate kako da anticipiraju krizni događaj pomoću signala ranog upozorenja, kako da odvoje uzroke od simptoma krize, kako da podignu nivo spremnosti svoje kompanije za buduću krizu, kako da krizu iskoriste kao šansu za podizanje svojih performansi, kako da unaprede infrastrukturu kriznog upravljanja i upravljanja ključnim rizicima, kako da izmere štetu koju kriza proizvodi pomoću stres testa, kako da obezbede kontinuitet ključnih poslovnih procesa pametnim BCM planom i kako da kreiraju krizne planove po pojedinim funkcijama, kao što su finansije, logistika, proizvodnja, nabavka i HR.

Sadržaj treninga:

 • Kriza i zašto krizu smatramo normalnom pojavom

 • Rani signali upozorenja (EWS)

 • Važnost kreiranja scenarija budućnosti

 • Vrste kriza (eksterna i interna kriza; plitka i radikalna kriza; strateška i operativna kriza; tehnološka, finansijska, reputaciona, humanitarna i regulatorna kriza)

 • Da li je kriza šansa i za koje kompanije i koje sektore

 • Test korporativne spremnosti za krizu

 • Modeli i preporuke za pragmatično reagovanje na krizu

 • Krizni menadžment i menadžment rizika

 • Registar i matrica rizika

 • Stres testovi

 • BCM planovi

 • Krizni planovi po poslovnim funkcijama (analiza gepova)

Metode transfera znanja:

Kratke sekvence predavanja trenera sa ciljem razumevanja osnovnih pojmova i tehnika u oblasti kriznog upravljanja, prikazi primera primene konkretnih upravljačkih alata u praksi (primeri stres testova, BCM planova, EWS modela, registra i matrica rizika), studije slučaja iz prakse poput SEKA i Covid krize i uticaja na performanse  kompanija i sektora, kratki filmovi kriznih kompanijskih događaja, role play simulacije realnih situacija iz prakse, Q&A sesije, self-assessment test spremnosti na krizu, kvizovi znanja, gamifikacije.      

Rad u grupi

Preporuka je da program bude realizovan u grupi

On-line

PH

Standardizovan

kvalitet

Kalendar

Termini u dogovoru sa Vama

bottom of page