top of page

Finansije

Osnove finansija

Svrha i cilj treninga:

Menadžeri i zaposleni moraju da imaju bazično razumevanje finansijske terminologije, izveštaja i indikatora. Trening je namenjen menadžerima i zaposlenima, različitih speijalnosti, na svim nivoima organizacione strukture, nezavisno od sektora u kojem rade, i primenjiv je za sva preduzeća u bilo kojoj privrednoj grani. Svaki menadžer treba da zna da pročita finansijske izveštaje, razume visinu EBITDA i neto dobitka, osnovne poreske obaveze svog preduzeća, razliku između novčanog toka i profita, forme kredita i logiku obračuna anuiteta, šta je likvidnost i koji su indikatori likvidnosti, šta je zaduženost i kada znamo da smo prezaduženi, šta su koeficijenti obrta i kako se interpretiraju, kako merimo profitabilnost kompanije ili projekta.

 

Sadržaj treninga:

 • Analiza bilansa stanja, bilansa uspeha i izveštaja o novčanim tokovima

 • Analiza profitabilnosti

 • Analiza likvidnosti

 • Analiza solventnosti

 • Analiza aktivnosti

 • Krediti

 • Lizing

 • Porezi

 • Novčani tok

 • Ocena isplativosti projekata

 • Radionica: Uradimo racio analizu našeg preduzeća, obračunajmo kreditnu obavezu i ocenimo isplativost projekta iz prakse

 

Metode transfera znanja:

Trening se realizuje kroz interaktivni rad na računaru kroz veći broj primera u Excelu. Podloga za rad na računarima je prezentacija primera ocene finansijskog zdravlja kompanija iz prakse.

Rad u grupi

Preporuka je da program bude realizovan u grupi.

On-line

PH

Standardizovan

kvalitet

Kalendar

Termini u dogovoru sa Vama

bottom of page