top of page

Finansije

Osnove oporezivanja

Svrha i cilj treninga:

Trening je namenjen zaposlenima na svim pozicijama top i srednjeg menadžmenta, članovima sektora finansija i svim ostalim zaposlenima relevantnim za vođenje poreske politike firme. Poreske teme su od velikog značaja kako za početnike u biznisu (novoosnovana preduzeća), tako i za kompanije koje posluju dugo na tržištu, s obzirom da se poreski propisi često menjaju.

 

Sadržaj treninga:

 • Šta je poreska optimizacija

 • Usaglašavanje poslovne strategije i poreskog planiranja

 • Razmatranje najpogodnijeg pravnog oblika poslovanja

 • Na koji način se sprovodi proces poreskog planiranja

 • Analiza aktuelnih zakonskih rešenja

 • Šta je EPS (efektivna poreska stopa)

 • Analiza poreskih procedura u preduzeću

 • Poreska optimizacija kroz primer Vaše prakse

 • Izbegavanje dvostrukog oporezivanja

 • Poresko planiranje transakcija sa inostranstvom

 • Sastavljanje poreskog bilansa i drugih pratećih obrazaca

 • Praćenje aktuelnih lokalnih propisa

 • Praćenje usaglašenosti preduzeća sa zakonodavnom regulativom Republike Srbije

 • Revizija i kontrola internih pravila knjigovodstva i poreskih procedura

 • Kako sastaviti prigovor na zapisnih i žalbu na rešenje poreskih organa

 • Pojam transfernih cena i mogućnosti za korišćenje poreskih olakšica

 • Ko ima obavezu da dostavlja izveštaje o transfernim cenama i ko se smatra povezanim licem?

 • Analiza grupe povezanih lica kojoj pripada poreski obveznik

 • Analiza delatnosti i funkcionalna analiza

 • Metode za proveru usklađenosti transfernih cena sa cenama utvrđenim po principu „van dohvata ruke“

 • Zaključak – da li je potrebno izvršiti korekciju poreske osnovice za transakcije sa povezanim licima

 

Metode transfera znanja:

Učesnici kroz interaktivni rad prolaze kroz aktuelna zakonska rešenja i primere iz prakse. Predavač će svojim iskustvom i savetodavno u toku trajanja treninga pomagati pri rešenju prepreka i dilema sa kojima se susreću zaposleni konkretne kompanije, Q&A sesije, prikazi primera iz poslovne prakse Vaše kompanije.

Rad u grupi

Preporuka je da program bude realizovan u grupi.

On-line

PH

Standardizovan

kvalitet

Kalendar

Termini u dogovoru sa Vama

bottom of page