top of page

IT Programi

Power Query

Sadržaj treninga:

Upoznavanje sa Power Query-em

 

 • Šta je Power Query i kako ga instalirati?

 • Power Query Interface

 

Izvori podataka

 

 • Podaci sa Web-a

 • Podaci iz Excel fajlova

 • Podaci iz Current Workbook-a

 • Podaci iz baze podataka (SQL)

 • Podaci iz foldera

 • Podaci iz ostalih izvora

 

Kombinovanje više izvora podataka

 

 • Multiple Excel Tables & Named Ranges

 • Worksheet koji nije pravilno formatiran

 • Dodavanje Queries-a

 • Spajanje Queries-a

 

Transformacija i čišćenje podataka

 

 • Editing Queries

 • Kolone – Move, Remove, Rename & Duplicate

 • Spajanje i razdvajanje kolona

 • Filtriranje redova

 • Otklanjanje duplikata i grešaka

 • Sortiranje

 • Replace & Fill

 • Transformacija datuma, teksta i brojeva

 • Dodavanje Custom & Index kolona, Custom Calculated kolona i Custom Date & Time kolona

 • Grupisanje i transponovanje podataka

 • Unpivot

 

Data Destinations & Refreshing Queries

 

 • Različiti načini ubacivanja podataka u Excel Workbook

 • Ubacivanje podataka u Data Model ili Power Pivot

 • Učitavanje podešavanja i automatski Refresh podataka

 • Ubacivanje podataka direktno u Power Pivot

Rad u grupi

Preporuka je da program bude realizovan u grupi.

On-line

PH

Standardizovan

kvalitet

Kalendar

Termini u dogovoru sa Vama

bottom of page