top of page

Strategija i liderstvo

Priprema strateškog plana kompanije

Svrha i cilj treninga:

U planiranju budućnosti, kompanija može biti sigurna u dve stvari, a to su promene i neizvesnost. Tema broj jedan za svakog vlasnika i direktora je strategija. Naše iskustvo govori da mnoge kompanije nemaju jasno profilisanu poslovnu strategiju. Čak i kada strategija kao dokument postoji, nije jasno na koji način kompanije primenjuju definisanu strategiju i na koji način mere uspeh primenjene strategije. U praksi se pokazalo da je najefikasniji način za formulisanje i implementaciju korporativne i biznis strategije model Lista usklađenih ciljeva (Balanced Scorecard), koja se zasniva na korišćenju većeg broja alata strateške analize kao što su PESTEL, SWOT, Porterova analiza, portfolio analiza, benčmarking, lanac vrednosti, analiza ključnih kompetentnosti i analiza finansijskog jaza. Na bazi strateške analize definiše se vizija kompanije, a iz vizije se izvode strateški ciljevi. Ciljevi kompanije se prikazuju strateškom mapom u četiri perspektive (finansijska, tržišna, procesna i razvojna). Svaki strateški cilj se konkretizuje kroz merila uspeha, zadatke, inicijative, budžet i nosioce odgovornosti. Imamo razvijeni softverski alat koji omogućuje praćenje realizacije pojedinačnih strateških ciljeva u realnom vremenu i njihovo kaskadiranje na niže hijerarhijske nivoe preduzeća. Namera nam je da strategija bude operativno primenjiva u skladu sa Drakerovom tezom “ono što ne mogu da merim, time ne mogu da upravljam”. Na bazi postavljene strategije, možemo pomoći u konstituisanju objektivnog upravljanja performansama. Cilj je da kompanija ima “jedan izvor istine”, odnosno da se zna ko je isporučio vredan rezultat, a ko nije. Takođe, da se na bazi izmerenog rezultata različitih delova jasno izvede fer i transparentan sistem nagrađivanja menadžera i zaposlenih.

Sadržaj treninga:

  • Korporativna i biznis strategija

  • Alati strateške analize (PESTEL, SWOT, Porterov model, portfolio matrica, strateško platno, lanac vrednosti)

  • Postavka misije i vizije kompanije

  • Analiza finansijskog jaza

  • Strateška mapa

  • Lista usklađenih ciljeva kroz četiri perspektive

  • Izrada integralnog strateškog plana

  • Priprema pratećeg dugoročnog biznis plana sa finansijskim projekcijama

  • Simulacija: strateška dinamika

  • Radionica: Crtanje strateške mape i kreiranje usklađene liste u Excel-u

Metode transfera znanja:

Prezentacija realnih strateških planova domaćih i inostranih kompanija, primena konkretnih alata strateške analize kroz hipotetičke zadatke, crtanje strateške mape i priprema zaokružene liste usklađenih ciljeva, priprema integralnog strateškog plana hipotetičke kompanije.  

Rad u grupi

Preporuka je da program bude realizovan u grupi

On-line

PH

Standardizovan

kvalitet

Kalendar

Termini u dogovoru sa Vama

bottom of page