top of page

Upravljanje rizicima u realnom sektoru

Specijalizovani treninzi 

Svrha i cilj treninga:

Upravljanje rizikom predstavlja deo sistema upravljanja organizacijom  i kontinuirani je proces koji je usmeren na očuvanje njene stabilnosti, nesmetanu realizaciju misije i korporativne strategije, kao i na očuvanje imovine i prinosne moći uz sprečavanje rizika nastanka gubitka. Trening je namenjen vlasnicima, menadžerima i zaposlenima na svim nivoima organizacione strukture nezavisno od sektora u kojima rade. Takođe, trening je primenljiv za preduzeća u bilo kojoj privrednoj grani.

Upravljanje rizikom omogućava menadžerima da se pripreme za neočekivane događaje kroz postupak minimiziranja rizika u vidu pretnji sa kojima se suočava organizacija uz minimum troškova, odnosno iskorišćenja rizika ako se radi o prilikama za pozitivna unapređenja i poboljšanja. Edukacijom za upravljanje rizicima značajno se unapređuje organizaciona zrelost, kapacitet i profesionalne kompetencije kolektiva i zaposlenih, i povećava potencijal za uspešno ostvarenje poslovnih ciljeva kompanije. Na treningu se razjašnjavaju ključni pojmovi u vezi sa rizikom, šta to utiče na pojavu rizika, kakva je razlika između rizika i problema, izvesnosti i neizvesnosti, zbog čega je upravljanje rizikom važno za očuvanje fleksibilnosti i stabilnosti organizacije, kako se rizici identifikuju i na koji način procenjuju. Polaznicima se predstavlja metodološki okvir i standardni proces upravljanja rizicima, kontekst upravljanja rizicima, kao i sistemski elementi i alati za upravljanje rizicima u kompaniji.

Sadržaj treninga:

Ključni pojmovi i planski kontekst

 • Definicija rizika

 • Uspostavljanje konteksta upravljanja rizicima u kompaniji

 • Primenjeni metodološki okvir upravljanja rizikom

 • Identifikacija rizika – tehnike i metode

 • Kategorizacija rizika

 • Vrednovanje rizika i definisanje apetita za rizik

 • Tretiranje rizika

 • Kreiranje i vođenje registra rizika

 • Veza između korporativne strategije i rizika

 • Monitoring i izveštavanje o rizicima

 • Uloge i odgovornosti zaposlenih u procesu upravljanja rizikom

 

Metode transfera znanja:

Trening se realizuje kroz predstavljanje ključnih metodoloških osnova i najvažnijih pojmova upravljanja rizicima u realnom sektoru. Tokom treninga podstiče se interaktivan rad i grupna diskusija zasnovana na velikom broju primera iz prakse, analizi studija slučaja i sopstvenom iskustvu polaznika. Polaznici će imati priliku da kroz radionicu kreiraju registar rizika sopstvenog preduzeća i razmotre na koji način mogu unaprediti proces upravljanja rizikom u sopstvenoj kompaniji.

Rad u grupi

Preporuka je da program bude realizovan u grupi

On-line

PH

Standardizovan

kvalitet

Kalendar

Termini u dogovoru sa Vama

bottom of page